పంచతంత్రం అంటే ఏమిటి..ఆ కథలు ఎలా పుట్టాయి

ప్రపంచంలోని అన్ని విషయాలు పంచతంత్రంలోనే ఉన్నాయని పెద్దలు చెప్తారు.  పిల్లలను ఉద్దేశించినట్లు ఈ కథలు ఉన్నా.. వాటిలో అందరికి పనికి వచ్చే నీతి ఉంది..తెలివి ఉంది..తంత్రం ఉంది

Read More